ALGEMENE VOORWAARDEN Blijplantje

Artikel 1: Definities
1. Blijplantje, gevestigd te Naarden, KvK-nummer 34111952 en BTW nummer: NL 002083855B37, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als consument.
3. Partijen zijn verkoper en consument samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
5. De term schriftelijk betreft ook e-mail communicatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaardenmoeten schriftelijk door partijen worden overeengekomen.

Artikel 3: Producten, bestellingen en betaling

1. Verkoper biedt zijn producten aan via de webshop “Blijplantje”. De webshop bevat beschrijvingen en afbeeldingen van de aangeboden producten. De consument kan producten bestellen door gebruik te maken van de digitale winkelwagen.
2. De digitale winkelwagen geeft een overzicht van de door de consument te bestellen producten en de daarvoor verschuldigde prijs. Betaling geschiedt via de afreken button, waarmee de bestelling definitief wordt.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. De kooprijs is exclusief verzendkosten.
5. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

Artikel 5: Geen herroeping
1. De consument kan na het moment van verzending van het bestelde product de overeenkomst niet meer ontbinden, tenzij het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt (zie hieronder artikel 6.2 en 6.3). Gezien de aard van het product geldt dus geen herroepingsrecht noch een bedenktijd nadat de bestelling is geplaatst.

Artikel 6: Onderzoek, reclames
1. Consument is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn na bezorging te (doen) onderzoeken. In dit verband controleert consument of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde producten moeten binnen 3 werkdagen na de dag van aflevering van de producten door consument schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en consument een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. De consument doet hierbij afstand van het recht op schadevergoeding tenzij de verkoper opzettelijk niet aan zijn verplichten heeft voldaan.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst, tenzij overduidelijk aangetoond door de consument.
6. Na het verwerken van de goederen bij consument worden sowieso geen reclames meer geaccepteerd. Verkoper is niet verantwoordelijk voor onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde producten.

Artikel 7: Levering

1. Levering geschiedt door verzending naar en aflevering op het door consument opgegeven afleveradres. Kosten als gevolg van een foutief opgegeven afleveradres zijn voor rekening van consument.
2. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet consument verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
3. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
4. Verkoper is voor verzending en aflevering afhankelijk van toeleveranciers. Alhoewel verkoper zorgvuldig handelt bij de selectie van toeleveranciers, kan verkoper niet door consument aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen en/of uitblijven van aflevering. Artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Blijplantje is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Contactpersonen

Nathalie van Iterson
Miranda Rijsdijk

Mail: info@blijplantje.nl